O sociální službě

V současnosti společnost Buona Strada, s.r.o. poskytuje sociální službu denní stacionář (dle paragrafu 46 zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.) v rámci které zaměstnává i osoby se zdravotním postižením či znevýhodněním na různých pracovních pozicích. Zaměstnávání OZP přináší službě i jejím uživatelům značnou přidanou hodnotu, neboť tito zaměstnanci přináší do služby nový specifický přístup, který souvisí s jejich mnohdy nelehkou osobní zkušeností s nepříznivou sociální či zdravotní situací, která se týká jejich zdraví či sociálního vyloučení.

Ambulantní sociální služba denní stacionář předchází předčasnému umisťování lidí do ústavní pobytové péče, podporuje rodinné a sociálních vazby a co nejdelší možné žití člověka ve svém přirozeném prostředí a mezi svými blízkými.

Podpora prosazování vlastní vůle klienta formou jeho účasti na individuálním plánování služby a vytváření pozitivního společenského klimatu pro integraci osob s postižením a jiným znevýhodněním do běžného života a do společnosti je dalším dlouhodobým cílem  společnosti.

Zásady (principy) služby:

Dodržování práv uživatelů a princip uplatnění vůle uživatele

Přístup zaměstnanců v přímé péči s uživatelem je určen uplatněním a naplněním vůle uživatele, a to v rozsahu, ve kterém je schopen nést odpovědnost za své jednání. Takovéto jednání je rámcově reflektováno, popsáno a výsledky jsou využity při tvorbě individuálního plánu. Za respektování vůle uživatele v rámci pravidel odpovídají všichni pracovníci v přímé péči. Vedoucí pracovníci (klíčoví pracovníci) zajišťují písemný záznam při jednáních, která jsou vyhodnocena jako konfliktní, tedy, kdy se vůle uživatele nemůže uplatnit nebo je omezena. Tato situace je projednána a jsou stanovena východiska, pro další úpravu, a to tak aby se takovým situacím předcházelo.

Individualizace podpory a zaměření se na celek

Princip individualizace podpory (pomoc vychází z individuálně určených potřeb, musí působit na osoby aktivně, snažíme se o zachování, podporu a prohlubování co nejvyšší míry samostatnosti a nezávislosti uživatele, uznáváme jedinečnost osobnosti uživatele). Princip zaměření na celek (snažíme se využívat běžných služeb veřejnosti, podporovat přirozené vztahy uživatele a spolupracovat s ostatními organizacemi, institucemi a rodinou)

Flexibilita a empatie

Služby pružně přizpůsobujeme potřebám uživatelů, sdílení společných hodnot a cílů všech pracovníků, jejich týmová spolupráce, zvyšování odbornosti a prohlubování znalosti při soustavném vzdělávání – princip flexibility. Vcítění se do pocitů a situace uživatele, lidsky ohleduplný, vstřícný a laskavý postoj k uživatelům, vzájemná tolerance a důvěra – princip empatie.

Metodika a pracovní postupy, vnitřní pravidla

Podrobně je upraven postup zaměstnanců při řešení typických i netypických provozních (nouzových, havarijních) a ostatních mimořádných situací.

 Ochrana klientů před předsudky a negativním hodnocením a prevence negativních jevů

Prevence negativních jevů spočívá ve výběru pracovníků, v jejich vzdělávání, v supervizi a vnitřní intervizi jejich práce. Dále je monitorováno dodržování standardů kvality a případné nedostatky jsou vysvětlovány a při diskusi odstraňovány. Jako preventivní se jeví důsledné seznámení pracovníků a Pracovním a Organizačním řádem, jejich důsledné dodržování a kontrola ze strany vedoucích pracovníků.